Humbja e Policës se Sigurimit (Polica TPL)

Hapi i parë:

  • Ne rast te humbjes se Policës së Sigurimit TPL, klienti i Albsig duhet te drejtohet tek nje prej pikave me te aferta te Shoqërisë i pajisur me mjet identifikimi (karte identiteti).

Hapi i dytë

  • Personi qe ka humbur policen e sigurimit do plotesoje nje kerkese me shkrim per humbjen e polices se sigurimit, pasi vertetetohet se polica e kerkuar eshte aktualisht ne fuqi.
  • Pas plotësimit të kërkesës klienti do te pajiset me nje dublikate te polices se humbur.
  • Per pajisjen me dublikaten e polices se humbur klienti duhet te paguaje 500 leke per Sigurimin TPL
  • Ndërsa per humbjen e polices se Sigurimit te Kartonit Jeshil ose te Sigurimit Kufitare, do perdoret e njëjta procedure sic mesiper por per  dublikaten e kerkuar do paguhet  5 euro.