Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Garancisë së Ofertës

  • Home
  • Sigurimi i Garancisë së Ofertës
Sigurimi i Garancise së Ofertës

SIGURIMI I GARANCISË SË OFERTËS

Është tepër e rëndësishme që shpallësit e tenderave të prokurimit publik të sigurohen që kompanitë pjesëmarrëse në tender të kenë kapacitetin financiar për të ekzekutuar kontratën. Mund të ndodhë që fituesi i një tenderi të mos jetë vërtet në gjendje të përmbushë kontratën për mungesë burimesh financiare. Albsig ofron garancinë e detyrueshme për tendera të prokurimit publik, duke ju mbrojtur nga rreziqet që vijnë si pasojë e shkeljes së kërkesave tuaja me anë të Sigurimit të Garancisë së Ofertës për kompanitë pjesëmarrëse në tender.

ÇFARË PËRFITONI

  • Zgjidhni problemin e mosbesimit të ndërsjellë ndërmjet të dyja palëve të një transaksioni duke lehtësuar proçesin.
  • Lehtësoni presionin financiar.
  • Eleminoni problemet dhe shpenzimet që rrjedhin nga proçeset gjyqësore.

ÇFARË MBULOHET

  • Tërheqja ose ndryshimi i ofertës para ose pas afatit përfundimtar të paraqitjes.
  • Refuzimi i nënshkrimit të kontratës së prokurimit.
  • Mosparaqitja e sigurimit të kontratës, kur oferta është shpallur fituese ose mosplotësimi i kushteve përpara nënshkrimit të kontratës.
  • Kthimi i çdo vlere monetare të paguar në rast të konfiskimit të vlerës së sigurimit të ofertës.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?