Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Përgjegjësisë së Enëve nën Presion

 • Home
 • Sigurimi i Përgjegjësisë së Enëve nën Presion
Sigurimi i Përgjegjësisë së Enëve Nën Presion

SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË SË ENËVE NËN PRESION

Ky sigurim ofrohet për të mbuluar të siguruarin, që ushtron aktivitet tregtar ne fusha te ndryshme. Kategori të operatorëve ekonomikë, të cilët kanë në pronësi ose administrojnë pajisje apo instalime nën presion, në funksion të një veprimtarie tregtare, duhet t’i nënshtrohen detyrimit për t’u pajisur me kontratën e sigurimit të përgjegjësisë civile përgjatë gjithë periudhës së shfrytëzimit të pajisjeve/instalimeve nën presion për të garantuar mbulimin e dëmeve që mund të shkaktohen ndaj mjedisit, jetës, shëndetit dhe pronës së qytetarëve.

ÇFARË MBULON:

Garantimin e mbulimit të dëmeve që mund të shkaktohen ndaj mjedisit, jetës, shëndetit dhe pronës së qytetarëve.
Dëmshpërblimin e humbjeve dhe dëmeve të palëve të treta duke përfshirë shpenzimet dhe kostot ligjore të të siguruarit për mbrojtjen e interesave të tij gjatë procesit të gjykimit, të shkaktuara nga ngjarje të papritura, të paparashikuara [aksidente] të ndodhura në ambientet ku ushtrohet aktiviteti i të Siguruarit që rezulton me pasoja në:

 • Shëndetin e palëve të treta, që nënkupton dëmtime fizike, sëmundjen ose vdekjen e çdo personi që nuk është palë në këtë kontratë sigurimi.
 • Sendeve të palëve të treta, që nënkupton dëmtime fizike ose shaktërrim të pronës në zotërim të çdo personi që nuk është palë në këtë kontratë.

Detyrimin për t’u pajisur me kontratën e sigurimit të përgjegjësisë civile e kanë:

 1. Subjekte që zhvillojnë aktivitet tregtar dhe ofrojnë shërbime për të tretë në fushat:
  • a) Restorant/shërbime ushqimi;
  • b) Akomodim/turizëm;
  • c) Shërbim social;
  • ç) Shërbim shëndetësor;
  • d) Institucione arsimore;
  • dh) Institucion/ndërmarrje shtetërore;
  • e) Ndërtim;
  • ë) Prodhim/përpunim/tregtim produkte joushqimore;
  • f) Prodhim/përpunim/tregtim produkte ushqimore;
  • g) Shoqëri tregtimi fluidi me shumicë;
  • gj) Shoqëri tregtimi fluidi me pakicë;
  • h) Shoqëri nxjerrje/prodhimi dhe përpunimi fluide/hidrokarbure;
  • i) Shoqëri prodhimi dhe përpunimi gazrash teknike/mjekësore;
  • j) Shoqëri tregtimi gazrash teknike/mjekësore me shumicë;
  • k) Shoqëri tregtimi gazrash teknike/mjekësore me pakicë;
  • l) Transportim i bombolave të ndryshme;
  • ll) Transportim me autocisterna;
  • m) Shërbime hekurudhore;
  • n) Shërbime detare;
  • nj) Aktivitete të turizmit detar;
  • o) Subjektet fizike dhe juridike, që operojnë në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, që gjatë veprimtarisë së tyre përdorin enë nën presion (sistemet e mbrojtjes nga zjarri).
 2. Subjektet që përdorin dhe/ose administrojnë enë nën presion, sipas volumit:
  • a) Kaldajë avulli dhe ujë të nxehur në prodhimtari;
  • b) Pajisje nën presion stacionare/rezervuar GLN (gazi i lëngshëm i naftës);
  • c) Bombola GLN (pajisje të transportueshme nën presion-PTNP);
  • ç) Enët e thjeshta nën presion/stacionare;
  • d) Enët kriogjenike për gazrat teknike hidrogjen/oksigjen (përfshirë PTNP-të);
  • dh) Bombolat e gazrave teknike dhe mjekësore (PTNP);
  • e) PTNP të tjera;
  • ë) Rezervuar hidrokarbur/lëndë djegëse;
  • f) Linjat teknologjike/industriale;
  • g) Pajisjet për shuarjen e zjarrit dhe pajisjet stacionare për shuarjen e zjarrit.Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?