Albsig shoqeri sigurimesh

86% e territorit të Shqipërisë është e prirur ndaj fatkeqësive natyrore. Ja cilat janë sigurime që mbrojnë pronën tuaj.

 • Home
 • 86% e territorit të Shqipërisë është e prirur ndaj fatkeqësive natyrore. Ja cilat janë sigurime që mbrojnë pronën tuaj.
86% e territorit të Shqipërisë është e prirur ndaj fatkeqësive natyrore. Ja cilat janë sigurime që mbrojnë pronën tuaj.

Sipas një raporti më të fundit të Bankës Botërore, duke iu referuar periudhës nga viti 1979-2019, përmbytjet zënë peshën më të madhe ndër katastrofat natyre me afro 38 % nga të cilat preket Shqipëria.

Sipas raportit vjetor të rrezikut botëror i cili llogarit Indeksin e Rrezikut të Fatkeqësive për 180 vende bazuar në ekspozimin, ndjeshmërinë, cenueshmërinë, dhe kapacitetet përballuese dhe përshtatëse, Shqipëria renditet e para në Evropë dhe e 61-ta në botë.

Nga territori i përgjithshëm i Shqipërisë, 86 përqindja është e prirur ndaj fatkeqësive; kjo zonë gjeneron 88.5 për qind të prodhimit të brendshëm bruto (PBB). Humbjet mesatare vjetore për shkak të fatkeqësive janë rreth 2.5 për qind e PBB-së, ku vetëm nga përmbytjet dëmet llogariten mesatarisht 48 milionë dollarë në vit. Këto vlerësime mbulojnë asetet e sektorit privat, por jo ato publik.

Po sa të përgatitur janë shqiptarët përball këtyre fatkeqësive? Sa prej tyre kanë siguruar banesat, bizneset apo automjetet e tyre nga fatkeqësitë natyrore?

Fatkeqësitë natyrore po intensifikohen. A është e mjaftueshme politika juaj e sigurimit?

Përhapja dhe intensiteti i stuhive, zjarreve, përmbytjeve dhe tornadove jo vetëm që kërcënojnë sigurinë e njerëzve, por gjithashtu mund të shkaktojnë dëme të rënda në pronën tuaj si dhe në automjetet tuaja.

Çfarë mbulon Sigurimi i Pronës nga stuhia?

Albsig do të paguajë dëmshperblimin për objektet e siguruara, të cilat janë shkatërruar ose
dëmtuar nga stuhia, nëse shkatërrimi ose dëmtimi :

 • shkaktohet nga ndikimi direkt i stuhisë, ose
 • shkaktohet nga stuhia, duke hedhur pjese të ndërteses, pemë, ose objekte të tjera brenda objekteve
  të siguruara, ose ndërtesës në të cilen janë vendosur objektet e siguruara,
 • ose është si pasojë e humbjes ose dëmit të shkaktuar nga stuhia në objektet e siguruara ose elemente të ndërteses të këtyre objekteve.

 

PЁRMBYTJA

Përmbytje do të konsiderohet rasti kur :

 •  uji i shtratit te qëndrueshem (lumit, liqenit, detit) përmbyt rastësisht vendin ku është vendosur
  pasuria e siguruar, vërshon duke kaluar bregun, ledhet, cektinat, çan ledhet dhe digat dhe
  shpërndahet për shkak te rrymes se ujit me nivel të lartë, valeve dhe ujit të tepërt nga liqenet
  artificiale;
 •  vershimi i ujit per shkak të shiut të madh, të papritur, si dhe vershimi rastësisht per shkak të
  rreshjeve shumë të mëdha, gërryen gjatë pjerresive, rrugëve;
 • tejkalohet ngritja e nivelit të ujrave sipërfaqesore dhe nëntokesore, krahas me pasojat e saj, por
  vetëm kur kjo prek trupin e objektit në ujë. Ngritja e nivelit të ujrave siperfaqsore matet sipas
  gjendjes mujore normale të ujit ose prurjes së tij të matur ne hidromatësin më të afërt. Për çdo
  muaj në veçanti konsiderohet normal niveli me i larte i ujit ose prurja e tij gjatë 20 viteve te fundit,
  perveç rasteve kur nivelet ekstremale të ujit janë tejkaluar jashtë mase;
 •  ky sigurim mbulon vetëm dëmet e shkaktuara në artikujt e siguruar gjatë vërshimit (përmbytjes)
  ose menjëherë pasi uji ka vërshuar;

Bli online sigurimin e pronës këtu.

Cili sigurim mbron automjetin tuaj nga fatkeqësitë natyrore?

KASKO, mund ta siguroni automjetin tuaj nga çdo fatkeqësi e paparashikuar.
Nëse keni lidhur kontratë mbi sigurimin KASKO, Albsig ju garanton kompensimin e dëmit material të shkaktuar në automjetin tuaj në rastin e fatkeqësive natyrore.

KATASTROFA NATYRORE

Albsig do të paguajë të gjitha dëmet që i shkaktohen mjetit motorrik nga:

a.

 • Stuhia,
 • breshëri,
 • dëbora,
 • tufani,
 • përmbytja,
 • vërshimi,
  kur katastrofa natyrore është e njohur dhe e deklaruar si e tillë nga autoritetet përkatëse shtetërorë.

b.

Dëmet e shkaktuara në mjetin motorrik të siguruar nga rënia e objekteve të ndryshme,që ndodhin si pasojë e katastrofave natyrore;

c.

Dëmet në mjetin motorrik të siguruar, shkaktuar nga përmbytja e garazhit si rezultat i çarjes së tubacioneve të ujrave edhe në rast se nuk ka ndodhur katastrofë natyrore;

Bli online sigurimin e makinës KASKO këtu.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?