Sigurimi i automjeteve

Keni sigurimin e detyrueshëmn të automjetit TPL

Nëse jeni përfshirë në një aksident, duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike në Drejtorinë e Përgjithshme dokumentacionin për dëmshpërblim:

 • Kërkesa për dëmshpërblim;
 • Proces verbali i konstatimit të shkeljes nga Policia Rrugore për ngjarjen ose vendimi i formës së prerë i gjykatës (Vendimi i Prokurorisë për ngjarjen), kur në aksident rezultojnë dëme shëndetësore;
 • Fotografi të mjetit/mjeteve të përfshira në aksidente, në vendin e ngjarjes;
 • Foto të mjeteve/objektit të përfshira në aksident;
 • Leja e qarkullimit të mjetit/dokument pronësie objekti;
 • Policën e sigurimit të mjetit të dëmtuar;
 • Dëshmi e aftësisë për drejtimin e mjetit;
 • Certfikata e kontrollit teknik;
 • Autorizim përdorimi (nëse nuk është pronar i mjetit);
 • Autorizim përfaqësimi për të kryer procedurat;
 • Deklarata e të dëmtuarit;
 • Çdo dokument tjetër që kërkohet nga siguruesi.

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Sharko formularin

Keni sigurimin vullnetar të automjetit KASKO

Nëse jeni përfshirë në një aksident, duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike në Drejtorinë e Përgjithshme dokumentacionin për dëmshpërblim:

 • Kërkesa për dëmshpërblim;
 • Njoftimin e siguruesit pë rastin e dëmit (tel. fax. e-mail)
 • Fotografi të mjetit/mjeteve të përfshira në aksidente, në vendin e ngjarjes;
 • Deklarata e të dëmtuarit;
 • Dokumentat e mjetit përfitues
 • Lejen e qarkullimit;
 • Policat e sigurimit: TPL + KASKO;
 • Dëshmi e aftësisë për drejtimin e mjetit;
 • Certifikata e kontrollit teknik;
 • Çdo dokument tjetër që kërkohet nga Siguruesi.

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Sharko formularin

Keni sigurimin vullnetar të automjetit MINIKASKO

Nëse jeni përfshirë në një aksident, duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike në Drejtorinë e Përgjithshme dokumentacionin për dëmshpërblim:

 • Kërkesa për dëmshpërblim;
 • Proces verbali i Policisë Rrugore
 • Njoftimin e siguruesit pë rastin e dëmit (tel. fax. e-mail)
 • Fotografi të mjetit/mjeteve të përfshira në aksidente, në vendin e ngjarjes;
 • Deklarata e të dëmtuarit;
 • Dokumentat e mjetit përfitues:
 • Lejen e qarkullimit;
 • Policat e sigurimit: TPL + MINIKASKO;
 • Dëshmi e aftësisë për drejtimin e mjetit;
 • Certifikata e kontrollit teknik;
 • Çdo dokument tjetër që kërkohet nga Siguruesi

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Sharko formularin


Sigurimi i shendetit dhe nga aksidentet

SIGURIMI SHËNDETIT, SI VEPROHET NË RAST DËMI

Keni siguruar shëndetin Tuaj dhe të familjarëve në Albsig e keni marrë sherbimet në rrjetet spitalore që ju dëshironi. Paraprakisht ju duhet të plotësoni formularin për rimburesim dhe ta dorëzoni pranë Departamentit të Trajtimit të Dëmeve në Drejtorinë e Përgjithshme në Albsig.

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Sharko formularin

SIGURIMI I SHËNDETIT NË UDHËTIM, SI VEPROHET NË RAST DËMI.

Jeni pajisur me Sigurimin e Shëndetit në Udhëtim dhe keni marrë shërbim mjekësor si pasojë aksidenti dhe sëmundjeje gjatë qëndrimit jashtë kufijve, ju duhet të plotësoni njoftimin e ngjarjes së siguruar dhe ta dorëzoni pranë Departamentit të Trajtimit të Dëmeve në Drejtorinë e Përgjithshme në Albsig.

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Shkarko formularin

SIGURIMI NGA AKSIDENTET PERSONALE, SI VEPROHET NË RAST DËMI.

Jeni pajisur me Sigurimin nga Aksidentet Personale dhe jeni aksidentuar, ju duhet të plotësoni formularin për njoftimin e ngjarjes së siguruar dhe ta dorëzoni pranë Departamentit të Trajtimit të Dëmeve në Drejtorinë e Përgjithshme në Albsig.

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Sharko formularin

SIGURIMI I PASURISË/PRONËS

SIGURIMI I PASURISË, SI VEPROHET NË RAST DËMI.

Keni siguruar pasurinë Tuaj në Albsig. Në rast të ndodhjes së dëmeve ju duhet të plotësoni deklaratën në rastin e ndodhjes së dëmeve dhe ta dorëzoni pranë Departamentit të Trajtimit të Dëmeve në Drejtorinë e Përgjithshme në Albsig

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Sharko formularin
SIGURIMI I PËRGJEGJËSIVE, SI VEPROHET NË RAST DËMI.

Prona juaj është e pajisur me Sigurimin CAR dhe keni pësuar dëm, ju duhet të plotësoni deklaratën e dëmit të ndodhur dhe ta dorëzoni atë pranë Departamentit të Trajtimit të Dëmeve në Drejtorinë e Përgjithshme në Albsig

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Sharko formularin
SIGURIMI CAR, SI VEPROHET NË RAST DËMI.

Prona juaj është e pajisur me Sigurimin CAR dhe keni pësuar dëm, ju duhet të plotësoni deklaratën e dëmit të ndodhur dhe ta dorëzoni atë pranë Departamentit të Trajtimit të Dëmeve në Drejtorinë e Përgjithshme në Albsig

Procedura e trajtimit të dëmit kryhet sipas kërkesave dhe brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore, rregullatore dhe kushtet e secilës kontratë. Departamenti i Dëmeve i Shoqërisë “Albsig” sh.a informon dhe mban komunikim me kërkuesin e dëmshpërblimit gjatë procedurës së trajtimit të dëmit.

Klienti merr pjese ne trajtimin e demit qe nga infgormacioni fillestar,kerkesa qe ben dhe dokumentacioni qe ploteson.
Klienti vazhdon te jete pjese e trajtimit te demit pasi nenshkruan ne ekspertizen e Demeve materioale apo pasurore duke qene pjese e ketije dokumenti.
Klienti ne vijhim njihet me vleren e demit qe eshte rrjedhoje e aktit te ekspertimit ne te cilin ishte bashkefirmoses.
Vazhdon me deklaraten e pranimit te vleres dhe mbylljen e rastit.

Sharko formularin