Sigurimi i Garancisë së Kontratës, ofrohet nga Siguruesi për subjektet që shpallen fitues në tender nga Autoriteti Kontraktor.

Shoqëria e Sigurimit “Albsig” sh.a., me këtë kontratë garanton pagesën e Autoritetit Kontraktor për çdo detyrim, në emër dhe për llogari të palës kontraktuese në rast se, ky i fundit nuk përmbush të gjitha kushtet e kontratës brënda afatit të caktuar.

Kushtet e përgjithëshme