Ky sigurim mbulon përgjegjësinë ligjore të të siguruarit, kur ai është përgjegjës për aksidentet që rezultojnë me paaftësi të përkohshme, të përhershme, ose humbjen e jetës të pasagjerëve gjatë përdorimit të mjetit të transportit publik.