Sigurimi i Përgjegjësive përfshin një grup kontratash sigurimi të përgjegjësive, të cilat mbulojnë përgjegjësinë ligjore të të siguruarit, ndaj dëmeve që u shkaktohen palëve të treta nga ngjarja e sigurimit e ndodhur gjatë periudhës së sigurimit.