Sigurimi i Mjeteve Lundruese (Hull) mbulon rreziqet ndaj të cilave mjeti i siguruar, mund të hasi gjatë lundrimit. Ky sigurim në bazë të kontratës mbulon humbjen e vetë mjetit lundrues si dhe përgjegjësitë ligjore ndaj të tretëve.