Pafundësi privilegjesh, komoditet dhe siguri maksimale. Përfitoni nga mundësia më e mire e ofruar nga Karta e Shendetit Albsig GOLD. Albsig GOLD bën te mundur marrjen e sherbimeve mjekësore në varësi të opsionit të përzgjedhur deri në 500.000 euro, të ofruara nga qendrat spitalore më të specializuara në Shqipëri dhe në Botë.

Plotësoni të dhënat tuaja personale
I pranoj kushtet

ALBSIG SH.A.


I SIGURUARI

Drejtor i Pergjithshem


( emer, mbiemer, firme )


Cmimi: 250 Euro

Mbulimi: 25,000 Euro