Ky sigurim mbulon përgjegjësinë ligjore të të siguruarit, ndaj humbjeve apo dëmeve që i shkaktohen palëve të treta, ndaj gabimeve, neglizhencës apo mosveprimit profesional, harresës gjatë ushtrimit të profesionit, siç janë: Avokati, Noteri, Arkitekti, Ekonomisti, Audituesi, Dentisti,
Farmacisti, etj.)

Kushtet e përgjithshme