Ky sigurim mbulon përgjegjësinë ligjore të të siguruarit, ndaj dëmeve që u shkaktohen palëve të treta nga ngjarja e sigurimit, aksidenteve që ndodhin gjatë periudhës së sigurimit në ambjentet e subjektit tregtues të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, që përfshin:

  • Humbje ose dëmtime trupore (përfshirë vdekjen, sëmundjen ose plagosjen) të/ose ndaj personave;
  • Humbje ose dëmtime të pasurisë.

 

Kushtet e përgjithëshme