Sigurimi nga Zjarri i ofrohet çdo personi juridik apo fizik, që paraqet kërkesën për të siguruar pasurinë e paluatjshme, ndërtesat apo pjesë të tjera të njësisë, pasurinë e luajtshme apo paluajtshme.

Ky sigurim mbulon humbjen, dëmtimin apo shkatërrimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar apo aksidentale si pasojë e:

– Zjarrit;
– Rrufesë;
– Eksplozionit;
– Rënia e objekteve fluturuese nga lart; etj.

Këtij sigurimi mund ti shtohen edhe mbulim nga rreziqe shtesë si:

– Tërmeti;
– Breshëri;
– Përmbytja;
– Stuhia; etj.

Kushtet e Përgjithshme dhe Rreziqet Shtese