Sigurimi nga Vjedhja i ofrohet çdo personi juridik apo fizik, që paraqet kërkesën për të siguruar pajisje e sende shtëpiake; mallra; objekte të vlefshme; sende me vlerë etj.

Ky sigurim mbulon humbjen, dëmtimin apo shkatërrimin e objekteve të sigururara që rrjedhin nga vjedhja, apo veprimet në tentativë.

Kushtet e përgjithëshme