Sigurimi i Garancisë së Ofertës, ofrohet nga Siguruesi për subjektet pjesmarrëse në tender, që i janë/apo do ti përgjigjen kerkesës për ofertim të Autoritetit Kontraktor.

Ky sigurim garanton dëmshpërblimin në rast të:

– Tërheqja e ofertës;
– Refuzimi i nënshkrimit të kontratës