Sigurimi nga Aksidentet Personale i ofrohet çdo personi që paraqet kërkesën për tu siguruar, veprimtarisë profesionale, etj.

Ky sigurim garanton një mbulim dhe dëmshpërblen, në rast se i siguruari pëson dëmtime shëndetësore si:

– Paaftësinë e përkohshme
– Paaftësinëe përhershme, ose
– Humbjen e jetës

Dëmtime të cilat mund të lindin nga ngjarje aksidentale, të papritura, te paparashikuara, të dhunshme, që veprojnë nga jashtë dhe që shkaktojnë dëmtime fizike që janë objektivisht të vërtetueshme.

Kushtet e përgjithshme