Sigurimi i shëndetit në udhëtim i ofrohet çdo qytetari Shqiptar, që udhëton jashtë territorit të Shqipërisë.

Ky sigurim mbulon humbjet e ndodhura që mund të lindin nga aksidente të ndryshme,ndërhyrjet mjeksore nga sëmundje akute, si dhe shpenzimet e riatdhesimit në rast sëmundje, apo të humbjes së jetës,Brenda periudhes se sigurimit për gjatë gjithë periudhës së qëndrimit jashtë territorit të Shqipërisë.

Primi i sigurimit ndryshon në varësi të ditëve të qëndrimit dhe zonës së mbulimit (destinacioni i udhëtimit).

Kushtet e përgjithëshme