Ky sigurim i ofrohet çdo nxënësi e student apo dhe çdo institucion arsimor, që paraqet kërkesën për tu siguruar.

Mbulon humbjet e ndodhura që mund të lindin nga aksidente të ndryshme dhe shpenzimet shëndetësore si:

– Paaftësinë e përkohshme
– Paaftësinë e përhershme, ose
– Humbjen e jetës

Dëmtime të cilat mund të lindin nga ngjarje aksidentale, të papritura, te paparashikuara, të dhunshme, dhe që shkaktojnë dëmtime fizike që janë objektivisht të vërtetueshme.