CAR i ofrohet të gjithë ndërtuesve në projektet inxhinjerike si: ndërtesa banimi, zyra, spitale, fabrika, rrugë, hekurudha, ura, tunele, etj. Ky sigurim mbulon të gjitha rreziqet që mund të ndodhin gjatë proçesit operacional të ndërtimit; dëmet pasurore apo trupore aksidentale që mund ti shkaktohen palëve të treta; zjarri, rrufeja, etj.; tërmeti, përmbytja, etj.; dëmtimi i makinerive, paisjeve dhe materjaleve të ndërtimit etj.

Kushtet e përgjithshme